กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ และก่อสร้างฝายมีชีวิต ณ บริเวณทิศตะวันออกของวัดถ้ำเทพนิมิต

ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลห้วยลาน ร่วมกับอำเภอดอกคำใต้ วัดถ้ำเทพนิมิต โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ได้ดำเนินกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ และก่อสร้างฝายมีชีวิต ณ บริเวณทิศตะวันออกของวัดถ้ำเทพนิมิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความชุ่มขึ้นให้ผืนป่า และสร้างแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่าในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้แก่ นักเรียน และประชาชน