การให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับนักเรียนผู้สูงอายุแท่นคำธรรมศาสน์

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายสมพงษ์ วงค์แก้ว รองปลัดรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน เป็นวิทยากรให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับนักเรียนผู้สูงอายุแท่นคำธรรมศาสน์ ณ วัดแท่นคำ