การให้ความรู้การประมวลผลจริยธรรมและมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประจำเดือนกับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยลาน ประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 การให้ความรู้การประมวลผลจริยธรรม ตลอดจนกำชับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยลานให้นำ “นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม จรรยายรรณวิชาชีพ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลห้วยลาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน