การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.30 เมตร หมู่ 6 ตำบลห้วยลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลห้วยลาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.30 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 522,465.94 บาท(ห้าแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ปรกาศประกวดหมู่6