การตรวจนิเทศโครงการนิเทศงานและตรวจติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลห้วยลาน ให้การต้อนรับคณะตรวจนิเทศงานฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ,ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์,ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ,ผอ.กลุ่มงานประสานส่งเสริมท้องถิ่นอำเภอ ,ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้ ตามโครงการนิเทศงานและตรวจติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน และลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. ตรวจเยี่ยมบ้านนางดี ชัยวร หมู่ 1 ตามโครการปรับปรุงสภาพบ้านคนพิการ ดำเนินการร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.พะเยา
2. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยลาน
3. ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลโดยอาสาอภิบาลท้องถิ่น รายนางเถา มะโนวงค์ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 49 ม.7 ป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว มีหายใจเหนื่อยตลอด อาศัยอยู่กับลูกชายพิการ